Дипломиране

Дипломиране

Дипломиране

Дипломиране

Студентите завършват обучението си в магистърска степен със защита на дипломна работа. Завършилите тази степен могат да продължат обучението си за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

Право на явяване на защита на дипломна работа имат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити за магистърската степен и са изпълнили другите задължения, предвидени в учебния план за специалността и формата на обучение.

Ръководителят на съвета на специалността определя научни ръководители на дипломантите и рецензенти на дипломните им работи.

Защитата на дипломна работа се организира в рамките на три сесии, времето за които се определя в учебния план за специалността и формата на обучение. За явяването на защита на дипломна работа се подава молба от съответния студент до ректора.

Студентите се явяват на защита на дипломна работа на трета и следваща сесия с индивидуални протоколи, които се изготвят от дирекция "Учебна дейност" най-малко един ден преди датата на провеждане на защитата и след заплащане на определената такса.

Защитата на дипломната работа се провежда пред комисия, която включва най-малко трима хабилитирани преподаватели в съответната научна област. В нея могат да участват също така хабилитирани лица от други висши училища и специалисти от практиката.

Студентите, които са изпълнили всички задължения по учебния план, получават диплома за висше образование на образователно-квалификационната степен "магистър" по съответната специалност с професионална квалификация "икономист". Висшето училище издава към дипломата европейско дипломно приложениe.


 

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

Срокове за дипломни защити - февруари 2020 г.


Срокове за дипломни защити - юли 2020 г.


ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Дипломни работи семинар 2019 г.

Заглавна страница на дипломна работа

Примери за цитиране, таблици и използвана литература 2019

Инструкции за изготвяне на дипломни работи 

 


Молба образец за явяване на защита на дипломни работи

Списък на специалности по Катедри_Магистър

Молба за защита_Катедра Счетоводство и контрол_ магистър

Молба за защита_Катедра Финанси_магистър

Молба за защита_Катедра Застраховане и осигуряване_ магистър

Молба за защита_Катедра Маркетинг и мениджмънт_ магистър