За ВУЗФ

Резюмета на научните трудове

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Виржиния Иванова Желязкова по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „професор” по научното направление 3.8. „Икономика (Финансови аспекти на кръговата икономика и екологичния риск), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 68 от 17.08.2018 г.)

                                                                  Резюмета       РезюметаEN

 

Резюмета на научните трудове на д-р Теодора Милчева Лазарова по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление 3.7. „Администрация и управление (Управление на човешките ресурси и лидерство)”, обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 30 от 03.04.2018 г.).

                                                     Резюмета

 

 

Резюмета на научните трудове на д-р Красимир Тодоров Тодоров по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент”  по  научното направление направление „Администрация и управление (Стратегическо управление и бизнес моделиране)”, обявен от Висшето училище по застраховане и финанси, (ДВ. бр. 103/28.12.2017 г.). ,

 

                                                                  Резюмета

 

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Григор Атанасов Димитров по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „професор”  по  научното направление „Икономика (Финансиране на осигурителните и здравните системи)”, обявен от Висшето училище по застраховане и финанси, (ДВ. бр. 103/28.12.2017 г.).

Резюмета

 

Резюмета на научните трудове на гл. ас. д-р Григор Димитров по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление 3.8. Икономика (здравно и пенсионно осигуряване), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 75/09.09.2014 г.).

Резюмета

 

Резюметата на основните научни трудове на кандидата в конкурса за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по финанси научното направление "Икономика" (Финанси - парична и фискална политика), шифър 05.02.05, обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 53 /13.07.2012 г.), публикувани на страницата на ВУЗФ на 20 ноември 2012 г.

Резюмета

на основни научни трудове на д-р Евгени Евгение, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство), социално осигуряване и пазар на труда, обявен за нуждите на Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ, бр. 63/2010 година).

Резюмета

на основните научни трудове на д-р Евгени Евгениев, единствен кандидат в конкурса.

Резюмета

на научните трудове на единствения участник в конкурса гл.ас. д-р Яким Китанов.

Разработка от Калипърс