За ВУЗФ

За ВУЗФ

Застрахователният и осигурителният пазар през следкризисния период: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

   Фондация „Проф. д-р В. Гаврийски” – София и Висшето училище по застраховане и финанси организират юбилейна Десета национална конференция с международно участие на тема: „Застрахователният и осигурителният пазар през следкризисния период: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната”.

   Съорганизатори на конференцията са:
1. Стопанска академия “Д.А.Ценов” – Свищов
2. Национален осигурителен институт – София
3. Комисия за финансов надзор – София
4. Асоциация на българските застрахователи – София
5. Асоциация на застрахователните брокери в България – София
6. Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване
7. Асоциация на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване
8. Вестник “Застраховател прес” – София

   Конференцията ще се проведе на 3 – 4 ноември 2011 г. в гр. София – 1618, кв. „Овча Купел”, ул. „Гусла” № 1, Учебен корпус на Висшето училище по застраховане и финанси.

   Тематични направления:
   І. „Визии за следкризисното развитие на застрахователния пазар”
- Уроците от секторната цикличност и пазарната конюнктура в общото застраховане, животозастраховането и презастраховането през периода на кризата.
- Държавни и корпоративни приоритети и политики за развитие на финансово стабилна и конкурентна система за застраховане и презастраховане в условията на растеж на икономиката. 
- Как да капитализираме, повишим конкурентоспособността, качеството на обслужване и управлението на застрахователното дружество?

   ІІ. „Визии за следкризисното развитие на осигурителните системи в България” 
- Уроците и последствията от политиките за развитие и управление на публичното социално и здравно осигуряване през периода на кризата.
- Цикличност, пазарна конюнктура и възможности за растеж на допълнителното пенсионно и здравно осигуряване в условията на оживление на икономиката.
- Как да повишим пазарния дял, финансовата стабилност, конкурентоспособността и качеството на обслужване на осигурителното дружество?

III. „Застраховане, осигуряване, капиталови пазари и финансово предприемачество на бъдещото”: „Европа – 2020”, Национална стратегическа референтна рамка и Национална програма за реформи 2011–2015 г.

   Юбилейната Десета национална конференция се провежда под патронажа на г-н Стоян Мавродиев – председател на КФН и пленарното участие на г-н Румен Георгиев и г-жа Цветанка Крумова – изпълнителни директори на Застрахователно акционерно дружество „Армеец”. Поканени за участие в дискусията са представители на институциите–съорганизатори, академични преподаватели от университети в България, Полша, Русия, Сърбия, Македония и Гърция.

   Регистрация на участниците: 3 ноември, 13,00 – 14,30 ч. Учебен корпус на Висшето училище по застраховане и финанси
   Откриване на конференцията – 14.30 часа на 3 ноември (четвъртък) 2011 г.

   Срок за изпращане на заявките за участие – 3 октомври 2011 г. (име и фамилия; месторабота; адрес за кореспонденция; e-mail; тема на доклада, резервация за хотел).
   Срок за представяне на докладите за отпечатване в специален сборник – 10 декември 2011 г. в максимален размер от 8 стандартни страници на хартиен и електронен носител.
Адрес за изпращане на заявките и докладите:
1000 София, ул. “Аксаков” № 16, Фондация „Проф. д-р В. Гаврийски”
тел./факс:846 72 54
 E-mail: office@gavriiski.com
Допълнителна информация за конференцията можете да получите на сайта: www.gavriiski.com

Разработка от Калипърс