Студенти

За ВУЗФ

Корпоративна социална отговорност

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Целта на обучението по специалността "Корпоративна социална отговорност (финансов мениджмънт)" в магистърската степен е да се придобият компетентности за корпоративната социална отговорност и социален одит. Обучаваните ще придобият знания за същността на корпоративната социална отговорност, за социалните инициативи, за доброволческата дейност,  Глобалният  договор на ООН, принципите на Глобалния договор, екологичното и устойчиво развитие, стандартите на ИСО 26000 както и стандарт  SA8000.

Магистърската програма предоставя и възможност на обучаваните да придобият знания за същността и развитието на социалния одит, за видовете социален одит, за професионалната компетентност на социалните одитори.

Обучаваните ще придобият практически умения за развитие на корпоративната социална отговорност и за вземането на управленски решения, основаващи се на социално отговорно поведение. Основно място в програмата на обучаваните ще заемат темите свързани с моралния риск, бизнес етиката и финансовото управление на корпоративната социална отговорност.

Успешно завършилите магистърската програма ще имат възможност да приложат своите знания и умения във всички организации, независимо от предмета на дейност. Придобитите компетентности ще бъдат от полза за завършилите тази магистърска програма в процеса на тяхната професионална реализация като специалисти и ръководители по човешки ресурси, като линейни и функционални ръководители, като собственици на фирми, както и като директори по корпоративна социална отговорност.

Разработка от Калипърс