Студенти

За ВУЗФ

Банково дело

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Основната цел на специалност “Банково дело” в магистърската степен на обучение е да се формират у студентите най-съвременни знания за банкиране, за организация на банковата дейност в условията на глобализация на банковата дейност провеждане на ефективна монетарна политика, адекватна на съвременните условия.

Подготовката по специалността е насочена към придобиване на знания и практически умения в областта на банковия мениджмънт, стратегическото планиране и целеполагане, банковата организация, риск-мениджмънта, маркетинга, одитинга и контролинга на банковата дейност. При обучението в магистърската степен се задълбочават и профилират знанията в областта на съвременната банкова дейност. Придобиват се умения за решаване на проблеми, свързани с управлението на паричните потоци на макроикономическо ниво и на управлението на търговска банка или финансова институция.

Завършилите могат да се реализират като специалисти по управление на операциите в търговски банки, финансови къщи и инвестиционни фондове, акаунт-мениджъри, трежъри, контакт-мениджъри, консултанти в сферата на дребното и частно  банкиране, корпоративното банкиране, специалисти по банковото портфолио и по банковия риск-мениджмънт, като експерти по кредитирането, като анализатори в областта на паричната политика и паричните интервенции.

Разработка от Калипърс