За ВУЗФ

Застраховане, осигуряване и финанси

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Специалността „Застраховане, осигуряване и финанси” е основна специалност от професионалното направление „Икономика”. Обучението по специалността осигурява на студентите широкопрофилна подготовка в областта на застраховането, презастраховането, социалното и здравното осигуряване, одита и контрола в тях, актюерските разчети и взаимоотношенията им  с други сфери от икономическия живот.

Студентите придобиват задълбочени теоретични знания и практически умения по специалните и общоикономическите дисциплини, включени в учебния план на специалността. Те придобиват също така умения за работа в екип, вземане на ефективни организационни решения и добра комуникативност, което е важно за бъдещата им професионална реализация.

Завършилите специалността придобиват висше образование на образователно-квалификационна степен  „бакалавър” с професионална квалификация „икономист”. Те могат да работят в застрахователни, пенсионни и здравноосигурителни дружества, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса и териториалните им поделения, специализираните служби за вътрешен и външен контрол и одит, банки и небанкови финансови институции, както и в други сфери и институции, изискващи квалифицирани, мотивирани и добре подготвени кадри.

Обучението по специалността е четири учебни години (осем семестъра) в редовна и задочна форма и завършва с държавен изпит. Завършилите специалността могат да продължат обучението си  в магистърска степен при определени условия и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

Разработка от Калипърс