Студенти

За ВУЗФ

Дипломиране

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Студентите завършват обучението си в магистърска степен със защита на дипломна работа. Завършилите тази степен могат да продължат обучението си за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и да участват в различни форми на продължаващо обучение.
Право на явяване на защита на дипломна работа имат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити за магистърската степен и са изпълнили другите задължения, предвидени в учебния план за специалността и формата на обучение.

Ръководителят на съвета на специалността определя научни ръководители на дипломантите и рецензенти на дипломните им работи.
Защитата на дипломна работа се организира в рамките на три сесии, времето за които се определя в учебния план за специалността и формата на обучение.  За явяването на защита на дипломна работа се подава молба от съответния студент до ректора.

Студентите се явяват на защита на дипломна работа на трета и следваща сесия с индивидуални протоколи, които се изготвят от дирекция „Учебна дейност” най-малко един ден преди датата на провеждане на защитата и след заплащане на определената такса.

Защитата на дипломната работа се провежда пред комисия, която включва най-малко трима хабилитирани преподаватели в съответната научна област. В нея могат да участват също така  хабилитирани лица от други висши училища и специалисти от практиката.

Студентите, които са изпълнили всички задължения по учебния план, получават диплома за висше образование на образователно-квалификационната степен „магистър” по съответната специалност с професионална квалификация „икономист”. Висшето училище издава към дипломата европейско дипломно приложениe.

ДАТИ ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - ПРЕДСТОИ :


 

ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ
Темите не са задължителни, а примерни 

Финанси
24.02.16, 172 kb

 
Молба образец за явяване на защита на дипломни работи

 

 

Срокове за дипломни защити – октомври 2017 г.

 

Уважаеми бъдещи дипломанти,

Във връзка с предстоящата есенна сесия за защита на дипломните работи, моля да обърнете внимание, че важните срокове са следните:

30 юни 2017 г. – избор на тема, научен ръководител и подаване на молба в дирекция „Учебна дейност“ от страна на студентите.

Сканирани молби ще се приемат само на посочения адрес: diplomiraneMA@vuzf.bg

ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани молби, без положен подпис от научния ръководител върху тях.

17 юли 2017 г. – разглеждане на молбите от Учебните съвети и оповестяване на решенията.
10 август  201
7 г. – предаване на първоначалните варианти на работите за преглед и бележки,  само към дипломните ръководители.
20 септември 201
7 г. – предаване на работите, подписани от дипломните ръководители, в дирекция „Учебна дейност“ и в електронен вариант на следния имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани финалните варианти на хартиен носител, без положен подпис от научния ръководител върху тях.

20 – 30 септември 2017 г. Справка с главната книга, относно всички нанесени оценки, на място в дирекция „Учебна дейност“ ВАЖНО: Подписването е задължително условие, за да бъдете допуснати до защита на дипломна работа!

26 октомври 2017 г. – изпращане на рецензии.

10 - 12 октомври 2017 г. – защити.

По-долу ще видите видеото и презентацията от семинара, който се проведе по въпроса за изготвянето на дипломните работи и за подготовката за дипломна защита.

ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОТО ТУК  :
ЧАСТ 1 , ЧАСТ 2

Моля да се придържате към изискванията за подготовка на дипломните работи и към обявените крайни срокове, оповестени на сайта в секция дипломиране:
http://www.vuzf.bg/?Template=VUZFMasterGraduateС уважение,
Доц. д-р Виржиния Желязкова
Зам.-ректор по учебната дейност и качеството

 

 

Срокове за дипломни защити – юли 2017 г.


Уважаеми студенти,

Във връзка с предстоящата лятна сесия за защита на дипломни работи, моля да обърнете внимание, че важните срокове са следните:

15 март 2017 г. – Избор на тема, научен ръководител и подаване на молба в дирекция „Учебна дейност“ .

ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани молби, без положен подпис или писмено потвърждение от научния ръководител.

Сканирани молби ще се приемат само на посочения адрес: diplomiraneMA@vuzf.bg

31 май 2017 г.Подаване на първоначалните варианти на дипломните работи за преглед и бележки, само към научните ръководители.

·     30 юни 2017 г. – Предаване на окончателния вариант на дипломната работа на хартиен носител в дирекция „Учебна дейност“  и в електронен вариант на имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани финалните варианти на хартиен носител, без положен подпис или писмено потвърждение от научния ръководител.

до 30 юни 2017 г. – Справка с главната книга за всички нанесени оценки, на място в „Учебен отдел“.

ВАЖНО: Подписването е задължително условие, за да бъдете допуснати до защита на дипломна работа!  Моля, носете с Вас студентските си книжки за удостоверяване на оценките.

За студентите, които ще полагат изпит на ликвидационна сесия, срокът за полагане на подпис в главната книга е до 10.07.2017 г.

Дипломните защити ще се състоят на 27 юли 2017 г.

Предстои да се състои семинар относно изготвянето на дипломните работи и подготовката за дипломните защити.

По-долу ще видите видеото и презентацията от миналия семинар по тези теми:

ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОТО ТУК  : ЧАСТ 1 , ЧАСТ 2

Моля да се придържате към изискванията за подготовка на дипломните работи и към обявените крайни срокове, които ще намерите на сайта на ВУЗФ в секция „Дипломиране“.  При въпроси, моля обръщайте се към научните си ръководители.

Успех!

 


Срокове за дипломни защити – февруари 2017 г.

Срокове за дипломни защити – февруари 2017 г.

Уважаеми студенти,
Във връзка с предстоящата зимна сесия за защита на дипломни работи, моля да обърнете внимание, че важните срокове са следните:
30 ноември 2016 г. – Избор на тема, научен ръководител и подаване на молба в дирекция „Учебна дейност“ .
ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани молби, без положен подпис или писмено потвърждение от научния ръководител.
Сканирани молби ще се приемат само на посочения адрес: diplomiraneMA@vuzf.bg
10 януари  2017 г. – Подаване на първоначалните варианти на работите за преглед и бележки, само към дипломните ръководители.
·     6 февруари 2017 г. – Предаване на окончателния вариант на дипломната работа в дирекция „Учебна дейност“
ВАЖНО!!! Няма да бъдат приемани финалните варианти на хартиен носител, без положен подпис или писмено потвърждение от научния ръководител.
       23 февруари 2017 г. –  Явяване на защита

до 06 февруари 2016 г. – Справка с главната книга за всички нанесени оценки, на място в „Учебен отдел“.
ВАЖНО: Подписването е задължително условие, за да бъдете допуснати до защита на дипломна работа!

15 – 20 февруари 2016 г. – изпращане на рецензии до дипломантите.

По-долу ще видите видеото и презентацията от семинара, който се проведе по въпроса за изготвянето на дипломните работи и за подготовката за дипломна защита.


ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОТО ТУК  : ЧАСТ 1 , ЧАСТ 2

Моля да се придържате към изискванията за подготовка на дипломните работи и към обявените крайни срокове, които ще намерите на сайта на ВУЗФ в секция „Дипломиране“.  При въпроси, моля обръщайте се към научните си ръководители.
Успех!

 


 

Разработка от Калипърс