Студенти

За ВУЗФ

Счетоводство и управленски анализ

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Целта на обучението в магистърската степен на специалността „Счетоводство и управленски анализи” е студентите да придобият специализирани знания и практически умения в областта на счетоводството, анализа, контрола, одита и мениджмънта, които да им позволят успешна професионална реализация. Студентите придобиват също така умения за творческо мислене, самостоятелна изследователска работа и критичен подход за решаване на конкретни проблеми от практиката.
В учебния план на специалността наред с традиционните дисциплини за счетоводните специалности са включени и дисциплини, даващи познания за съвременните управленски анализи, контролинга, капиталовите пазари, управлението на рисковете и изграждането на системи за вътрешен контрол, банковите системи, европейските фондове и програми, международните финансови организации, превенцията и разкриването на пране на пари. Наред с теоретичните постановки, в рамките на обучението се изучават също така добри наши и чуждестранни практики по отделните учебни дисциплини.
Придобилите магистърска степен по счетоводство и управленски анализи са специалисти, чиито компетентности излизат извън традиционните
рамки. Това им дава конкурентно предимство за професионална реализация и отговаря на нарасналите изисквания на бизнеса към счетоводната професия и анализа. Обучението е с продължителност два, три и четири семестъра в зависимост от завършената специалност и степен на висше образование. То приключва със защита на дипломна работа. Завършилите магистърската степен на специалността „Счетоводство и управленски анализи” могат да се реализират като финансови мениджъри, ръководители на счетоводни отдели, анализатори, вътрешни одитори и да заемат редица други експертни длъжности в държавни, общински и частни структури.
Разработка от Калипърс