Студенти

За ВУЗФ

Финансов мениджмънт и маркетинг

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Целта на обучението по специалността в магистърската степен е да се придобият  компетенции за успешна професионална реализация в областта на финансовия мениджмънт и маркетинг. Обучаемите трябва да могат ефективно да управляват финансовите процеси, да осъществяват маркетингови комуникации. 
В учебния план на специалността са включени дисциплини, които дават задълбочени познания за управлението на финансовите потоци, маркетинговите стратегии, създаването и налагането на нови финансови продукти, на финансови бизнес и брандинг проекти. Обучението е базирано не само на основни теоретични познания, но и върху изучаването на най-успешните практики от световния и българския финансов мениджмънт и маркетинг.
Обучаемите получават детайлна подготовка по различните аспекти на изграждането на специалиста в областта на мениджмънта на публичните и корпоративните финанси - финансовия анализ, банковото кредитиране, капиталовите пазари, емитирането на ценни книжа, управлението на финансови ресурси и активи, лизинг и факторинг. Успоредно с това студентите усвояват спецификата на банковия маркетинг и маркетинговата политика на финансовите и банкови институции.  
Придобилите образователно-квалификационната степен магистър са високо квалифицирани специалисти от функционално-икономически тип. Те притежават конкурентни предимства за работа в различни бизнес организации като финансови аналитици и мениджъри. 
Завършилите магистърската степен могат да прилагат придобитите знания на различни управленски равнища във финансови и банкови институции на национално и международно ниво.

График на изпитите от зимния семестър на учебната 2015/2016 година
Изпити_ФММ
05.01.16, 164 kb

 
Разработка от Калипърс