Студенти

За ВУЗФ

Корпоративен контрол и икономически анализ

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Обучението в магистърската степен на специалността „Корпоративен контрол и икономически анализи” осигурява на студентите специализирани знания и практически умения в областта на счетоводството, контрола, одита, анализа и мениджмънта, които да им позволят успешна професионална реализация. Те придобиват също така умения за творческо мислене, самостоятелна изследователска работа и критичен подход за решаване на конкретни проблеми от практиката. В учебния план на специалността наред с традиционните дисциплини за счетоводните специалности са включени и дисциплини, даващи познания за международните стандарти за финансово отчитане, съвременните финансово-счетоводни и управленски анализи, управлението на риска, вътрешния контрол и одита, банковите системи, капиталовите пазари, европейските фондове и програми, международните финансови организации, превенцията и разкриването на пране на пари. Успоредно с теоретичните постановки, в рамките на обучението се изучават също така добри наши и чуждестранни практики по отделните учебни дисциплини.
Придобилите магистърска степен по корпоративен контрол и икономически анализи са специалисти, чиито компетентности излизат извън традиционните рамки. Това им дава конкурентно предимство за професионална реализация и отговаря на нарасналите изисквания на бизнеса
към счетоводната професия, контрола и анализа. Обучението се осъществява в дистанционна форма и е с продължителност два, три и четири семестъра в зависимост от вида и степента на завършеното висше образование. То приключва със защита на дипломна работа.
Завършилите магистърската степен на специалността „Корпоративен контрол и икономически анализи” могат да се реализират като ръководители на счетоводни отдели, одитори, анализатори, финансови мениджъри и да заемат редица други експертни длъжности в държавни, общински и частни структури.
Разработка от Калипърс