За ВУЗФ

Финанси

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Целта  на обучението на студентите по специалността „Финанси” е да се подготвят квалифицирани специалисти в областта на паричните отношения, банковото дело и контрола на паричните потоци. Такива специалисти успешно се справят с управлението на икономическите процеси на равнище банка, небанкова финансова институция, финансов и данъчен отдел или фирма.

Студентите получават достатъчно широки познания в областта на финансовите и кредитните отношения, бизнеса, управлението на  икономиката и съвременните информационни технологии. По този начин се подготвят специалисти за всички звена от националната икономика, финансите и банковото дело. Акцентът в обучението е върху финансовата и банковата дисциплина, отчетността и контрола в стопанските организации в условията на установени пазарни отношения.

Студентите придобиват аналитични умения за управленските икономически процеси в областта на счетоводството, финансите и контрола на паричните потоци. Включените дисциплини в учебния план им дават възможност да усвоят информационните технологии във финансово-кредитната система.

Завършилите специалността придобиват висше образование на образователно-квалификационна степен  „бакалавър” с професионална квалификация „икономист”. Те са подготвени да  заемат управленски длъжности във финансовата сфера и да вземат рационални решения на оперативно равнище. Тяхната реализация е много широка – в банковата система, финансовата администрация, капиталовите пазари, застраховането, социалното осигуряване, финансовите служби на предприятията, финансовия контрол, инвестиционните дружества, както и в други сфери.

Обучението по специалността е четири учебни години (осем семестъра) и завършва с държавен изпит. Бакалавърската подготовка на студентите им позволява да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен „магистър” при определени условия и в различни форми на продължаващо обучение.
Разработка от Калипърс