За ВУЗФ

Счетоводство, контрол и финанси

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Специалността „Счетоводство и контрол” е една от основните специалности в професионалното направление „Икономика”. Обучението по тази специалност осигурява широкопрофилна подготовка на студентите в областта на счетоводството, контрола, одита, финансите, банковото дело, застраховането, социалното  осигуряване, както и в други сфери на икономиката.  

Студентите придобиват задълбочени теоретични знания и практически умения по специалните и общоикономическите дисциплини, включени в учебния план на специалността. Те придобиват също така умения за работа в екип, вземане на ефективни организационни решения и добра комуникативност, което е важна предпоставка за успешната им професионална реализация.

Завършилите специалността придобиват висше образование на образователно-квалификационна степен  „бакалавър” с професионална квалификация „икономист”. Те могат да работят в държавната и общинската администрация, данъчната и митническата администрация, външния и вътрешния контрол и одит, банки и небанкови финансови институции, системата на застраховането и социалното осигуряване, както и в други сфери и институции, изискващи счетоводни, контролни и одитингови функции, в това число и функции на финансови мениджъри на корпоративни структури.

Обучението по специалността е четири учебни години (осем семестъра) в редовна и задочна форма и завършва с държавен изпит. Завършилите специалността могат да продължат обучението си  в магистърска степен при определени условия и да участват в различни форми на продължаващо обучение.
Разработка от Калипърс