За ВУЗФ

Финансов мениджмънт и маркетинг

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 Основните цели на специалността са  подготовката на висококвалифицирани специалисти  с изградено пазарно мислене  и формирането на знания и умения, професионални навици и качества, характерни за съвременния финансов специалист.  
 Основните знания и умения, необходими за ефективна реализация и конкурентоспособност на пазара на труда са: езиковите познания, уменията за работа в екип, комуникативност, уменията за анализиране и интерпретиране на  получената финансова информация, уменията за планиране и организиране на дейността, аналитично, прогностично, комбинативно мислене, умение за вземане на решения и стремеж към постоянно повишаване на квалификацията. 
 Завършилите тази специалност трябва да притежават сериозна подготовка в областта на финансовата наука, финансовия мениджмънт и маркетинг, да познават принципите, методите и механизмите на управление на финансовите потоци, да вникват в особеностите на финансовите пазари, да владеят техниките за комуникиране и начините за сегментиране на пазарите и позициониране на финансовите продукти и инструменти.
 Завършилите специалността могат да осъществяват международни финансови маркетингови проучвания, да реализират проекти за международен финансов бизнес, да работят за адаптиране на фирмата или организацията към изискванията на европейския пазар. 
 Дипломиралите се след успешното приключване на осем семестриалното обучение по специалността получават висше образование на образователно-квалификационната степен “бакалавър” с професионална квалификация “икономист”. Те могат да се реализират във финансовия сектор на икономиката – финансовата администрация, финансовите пазари, застрахователните и осигурителни дружества, финансовите отдели във фирмите, инвестиционните холдинги и т.н.

Разработка от Калипърс