За ВУЗФ

ВУЗФ И СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОРГАНИЗИРАТ СЕРИЯ ОТ ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАРИ В ОБЛАСТТА НА ДАНЪЦИТЕ, ДАНЪЧНАТА ПРАКТИКА И ДРУГИ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ЗА БИЗНЕСА

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
ВУЗФ И СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОРГАНИЗИРАТ СЕРИЯ ОТ ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАРИ В ОБЛАСТТА НА ДАНЪЦИТЕ, ДАНЪЧНАТА ПРАКТИКА И ДРУГИ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ЗА БИЗНЕСА
ВУЗФ И СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОРГАНИЗИРАТ СЕРИЯ ОТ ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАРИ В ОБЛАСТТА НА ДАНЪЦИТЕ, ДАНЪЧНАТА ПРАКТИКА И ДРУГИ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ЗА БИЗНЕСА
ВУЗФ И СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОРГАНИЗИРАТ СЕРИЯ ОТ ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАРИ В ОБЛАСТТА НА ДАНЪЦИТЕ, ДАНЪЧНАТА ПРАКТИКА И ДРУГИ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ЗА БИЗНЕСА
05 Април 2019

Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab и Съюзът на юристите в България организират поредица от специализирани семинари по актуална съдебна практика във финансовата област.

В обхвата на специализираните семинари ще бъдат:

а) съдебната практика в областта на данъчното облагане и неговата връзка с финансовото счетоводство и финансовите отчети; мерките срещу изпирането на пари; защитата на личните данни; опазването на околната среда; отговорността на държавата и общините; реализацията на наказателната отговорност в данъчното производство; практиката по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

б) специализиран семинар по „Счетоводство за юристи и несчетоводители“ (икономическо счетоводство). Семинарът ще предложи:
- по-интересни за юридическата гилдия акценти от Закона за счетоводството и от счетоводните стандарти с актуалните промени към 2019 г.;
- разбиране на принципите за изграждане на финансовите отчети, за формиране на счетоводния и данъчния финансов резултат и разчитане на данните, съдържащи се в данъчните декларации;
- други счетоводни знания, необходими за прилагане на данъчното законодателство, (без рутинните действия и алгоритми за текущото и периодично счетоводно отчитане).

Основни лектори в семинарите ще бъдат съдии от Върховния административен съд, прокурори, хабилитирани преподаватели във ВУЗФ, дипломирани експерт-счетоводители и утвърдени експерти от юридическата и счетоводната практика.

Целта на специализираните семинари е да поднесе фокусирано експертно знание, подпомагайки работата на практикуващите юристи и икономисти (съдии, прокурори, адвокати, юрисконсулти и др. специалисти с интереси в тези области).

Специално внимание е отделено на полезни познания, проследяващи логиката и взаимовръзките във финансовите отчети и тяхното правилно разчитане от външния потребител на финансово-счетоводна информация за вземане на обосновани и информирани икономически решения.

Семинарите ще се провеждат в сградата на ВУЗФ, зала 501, ет. 5, адрес: гр. София кв. “Овча купел”, ул. „Гусла“ №1.
Графикът на семинарите за периода април-юни 2019 г. и условията за записване могат да бъдат намерени на: https://vuzflab.eu/seminars/.

Първият практически семинар ще се проведе на 6 и 7 април 2019 г.

Тема: Съдебна практика при облагане с ДДС

Лектор: Милена Златкова, съдия, Върховен административен съд (ВАС)

Модул: Схеми за трансгранични данъчни измами между различни държави членки и цели на бъдещото единно ДДС пространство на територията на ЕС

Лектор: доц. д-р Десислава Йосифова, ръководител на катедра “Счетоводство и контрол”, ВУЗФ

Участниците в семинара ще бъдат запознати със съдебната практика на ВАС и на Съда на ЕС при спорове, свързани с данъчното облагане на тристранни операции, продажбите онлайн в национални и чуждестранни сайтове, вътреобщностно придобиванe, вътреобщностни доставки, определяне мястото на изпълнение,  допустимите доказателства в съдебното производство, разрешените корекции при грешки. Всички трудни и спорни за прилагане разпоредбите на ЗДДС, Правилника за прилагане на ЗДДС, Директива 2006/112/ЕО на Съвета, Директива (ЕС) 2017/2455 и на Директива 2009/132/ЕО. Семинарът ще предложи много казуси и възможности за въпроси и дискусии с лектора.
В рамките на интегрирания модул, участниците ще бъдат запознати и с основни схеми на вътреобщностни измами с ДДС, които се използват за „източване“ на ДДС, чрез вериги от фиктивни сделки, възможни при сега действащата система на ДДС -облагането при трансгранична търговия между предприятия, регистрирани в две или повече юрисдикции в ЕС. Ще бъдат разгледани в синтезиран вид предложенията на ЕК и направени до момента стъпки за нов подход за регулация на т.нар. единна ДДС зона, с цел преодоляване на трансграничните данъчни измами.

Програма на семинара можете да видите ТУК. График на предстоящите семинари може да намерите ТУК.

Такса за участие: 187 лв.

Заявки за участие се изпращат до 5 април чрез попълване на регистрационната форма на адрес: https://vuzflab.eu/registration/ и заплащане на таксата за участие на посочената в нея банкова сметка.

За контакти и допълнителна информация: тел. 02 40 15 803; 0884 591 822; е-mail: info@vuzflab.eu

Медийни партньори на семинарите са: 

 

 
всички новини
Разработка от Калипърс