За ВУЗФ

ОДИТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
ОДИТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
25 Февруари 2013, сп. Идес, година 17, брой 1/2013 г.


Статията е посветена на одита на финансовите отчети в условията на криза. В нея се изследват кризата на доверието в одита и особеностите на одиторските процедури по време на икономическа рецесия. Разглежда се влиянието на одиторите върху последната криза, която започна през 2008 г. и обвиненията към тях. Представят се възможностите за възстановяването на доверието. В статията се посочват и рисковите области за одита по време на икономическа криза. Специално внимание се обръща на особеностите на българския одит.
Ключови термини: Одит, одит на финансовите отчети, криза, криза на доверието, одиторски процедури.

Summary

 This article regards to audit of financial statements in a crisis. It studies crisis of confidence in the audit and the specifics of the audit procedures during an economic recession. It considers the influence of the auditors to the last crisis that started in 2008 and the charges against them. It presents the opportunities to restore confidence. The article also mentions the audit risk areas during the economic crisis. Special attention is paid to the specifics of the Bulgarian audit.
 Key terms: Audit, financial statement audit, crisis, crisis of confidence, audit procedures.


 Настоящата криза възникна в САЩ през 2008 г. Веднага след началото започнаха да се търсят виновните за нея. Повдигнаха се множество въпроси и за корпоративното управление. Например, провалиха ли се бордовете в техните задължения към акционерите? Оценява ли мениджмънтът правилно рисковете? Къде беше грешката на рейтинговите агенции? Един от най-важните въпроси и в тази криза беше „къде бяха одиторите?” . Разкриха се някои слабости в одита на финансовите отчети и се породиха редица искания за промени в неговото извършване. Освен това възникна необходимостта от акцентиране върху отличителните черти на одита в условията на криза. Много международни професионални организации издадоха специални указания за одиторите. Някои от тях бяха представени и в българската литература по одит, но без да се представят националните особености.
Официално рецесията в България беше обявена през юни 2009 г. от Националния статистически институт.  В следващите години няколко пъти беше заявено, че кризата свършва, но за съжаление тези прогнози не се сбъднаха. През юни 2012 г. проф. Стати Статев посочи, че краят на кризата ще дойде най-рано през 2015 – 2016 г.  Освен това е известно, че „исторически България не се е справяла добре с рецесиите. Винаги държавното управление е успявало да направи рецесиите по-тежки с некомпетентни и неразумни решения...” . Затова е основателно да се твърди, че одитът на финансовите отчети в условията на криза има още по-голяма актуалност за българските одитори.
Анализът на специализираната литературата показва, че одитът на финансовите отчети в условията на криза се изследва в две направления:
• криза на доверието, която се поражда от икономическата криза; и
• особености на одиторските процедури в условията на криза.
Кризите винаги са водели до борба между различните идеи в областта на икономиката. Например, рецесията от 2008 г. продължи разногласията между представителите на основните икономически школи. Според Кейнсианците кризата се дължи на бездействието на Федералния резерв на САЩ: „федералният резерв, председателстван първо от Алън Гринспан, а в последствие от Бен Бернаке, и други регулаторни органи стояха отстрани, без да се намесват, и оставиха всичко това да се случи.”   Представителите на Австрийската икономическа школа също обвиняват Федералния резерв, но те посочвят, че причината е в намесата: „фактическата отговорност за нашата финансова криза пада върху широкомащабната правителствена намеса, и най-вече намесата на Федералната резервна система, която се опитва да създаде капитал от нещо несъществуващо с убеждението, че самото създаване на пари и тяхното предлагане на кредитния пазар е заместник на капитал, създаден от производство и спестяване”.  Одитът в това отношение също не прави изключение. Това е така, защото кризите водят до криза на доверието на потребителите на информацията към финансовите отчети и изразените мнения от одиторите.

Цялата статия можете да прочетете тук.

Разработка от Калипърс