За ВУЗФ

Методологически предпоставки за прилагане на диагностичен одит

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Методологически предпоставки за прилагане на диагностичен одит
22 Февруари 2013, годишник ИДЕС, 2012 г. Година 6


Али Вейсел е роден на 06.05.1984 г. в гр. Бургас.
Завършва Университета за национално и световно стопанство през 2006 г., образователно-квалификационна степен ”бакалавър” по специалност „Счетоводство и контрол” и втора специалност „Маркетинг”. През 2007 г. придобива образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Счетоводство и контрол” със специализация „Счетоводство” в същия университет.
През 2011 г. му е присъдена образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05.02.07 „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”, направление „Одитинг”. Темата на дисертационния му труд е „Методи за прилагане на аналитични одитни процедури при одит на предприятие”.
Гл. ас. д-р Али Вейсел е сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор от 2009 г. и дипломиран експерт счетоводител и регистриран одитор от 2011 г. През 2012 г. е избран за главен асистент по „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност” от Висшето училище по застраховане и финанси – гр. София.
Има пубикации и доклади в областта на независимия финансов одит. Научните му интереси са насочени главно в областта на аналитичните процедури, статистическия одитинг, асиметричната информация и данъчния одит.

Резюме
Студията е посветена на диагностичния одит. В нея се изследва същността на оценката на риска при придобиване на предприятие (дю дилиджънс) и основанията за нейното определяне като диагностичен одит. Обръща се специално внимание на диагностичните елементи в съвременния одит на финансовите отчети според Международните одиторски стандарти. Изследват се моделите CVP, Du Pont, Z-score, EVA и Balanced Scorecard за прилагането на диагностичен одит на предприятие.
 Ключови термини: Одит, одиторски ангажименти, диагностичен одит, дю дилиджънс, финансов дигностичен преглед, CVP, Du Pont, Z-score, EVA, Balanced Scorecard.

Methodological prerequisites for the application of diagnostic audit
Chief Assistant Professor Ali Veysel, PhD, CPA

Summary
The study is regards of the diagnostic audit. It examined the nature of the risk assessment in the business acquisitions (due diligence) and the reasons for its determination as a diagnostic audit. Special attention is paid to diagnostic elements in the today’s audit of financial statements according to the International Auditing Standards. Research is made for application of the models CVP, Du Pont, Z-score, EVA, Balanced Scorecard in diagnostic audit.
Key terms: Audit, audit engagements, diagnostic audit, due diligence, financial diagnostic review, CVP, Du Pont, Z-score, EVA, Balanced Scorecard.

Увод
През последните години изключително широко разпространение получи оценката на риска, свързан с придобиването на предприятия. За целта се ангажират специалисти от различни области като финанси, данъци, право, екология, техника и други. Много български и чуждестранни одитори също предлагат подобни услуги. Въпреки това в литературата по одит, включително в западната, все още не се среща изследване на методологическите предпоставки за прилагането на този процес.
В това отношение могат да се посочат различията в наименованието на оценката на риска при придобиването на предприятие. Тя се определя чрез различни термини, като най-често авторите приемат един от тях без да аргументират своя избор. Друг проблем представляват слабостите в изледването на същността и процедурите за нейното извършване. Публикациите по темата са свързани предимно с предлагането на практически съвети без необходимото теоретично обосноваване.
Тези и други слабости показват, че вече се изпитва нужда от развитие на теорията на одита в нова насока. Забележително е, че проф. Михаил Динев отбелязва потребността от ускорено налагане на диагностичния одит. 

Цялата статия можете да прочетете тук.

Разработка от Калипърс