За ВУЗФ

Изследователски проекти

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

19 - OPEN MIND - gamified platform and open online course in Social Entrepreneurship for female learners and students from diverse fields of study, № 2016-1-BG01-KA203-023754http://open-mind-project.eu/

http://open-mind-project.eu/

Проект
16.10.09, 115 kb

 

2 - Допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация

Ръководител: Доц. д.р Йордан Христосков

Проект
09.05.13, 799 kb

 

1 - Животозастрахователните и осигурителните продукти – типология и пазарен потенциал

Ръководители: Доц. д-р Боян Илиев; доц. д-р Йордан Христосков

Проект
09.05.13, 910 kb

 

3 - Маркетингов анализ на поведението на потребителите на образователни услуги в системата на висшето образование по застраховане и осигуряване

Ръководител: доц. д-р Ирена Мишева

Проект
09.05.13, 1 140 kb

 

4 - Информационни технологии в икономиката, застраховането и финансите

Ръководител: проф. д.п.н. Сава Гроздев

Проект
09.05.13, 1 073 kb

 

5 - Национална студентска олимпиада по математика

Ръководител: проф. д.п.н. Сава Гроздев

Проект
09.05.13, 581 kb

 

6 - Одитът в управлението на човешките ресурси във финансовите институции

Ръководител: проф. д-р Румяна Нейкова

Проект
03.11.10, 74 kb

 

7 - Предприемачество и формиране на предприемаческо поведение в системата на висшето образование

Ръководител: проф. д-р Румяна Нейкова

Проект
09.05.13, 1 601 kb

 

8 - Банковата система и предизвикателствата на глобалната криза

Рръководители: доц. д-р Григорий Вазов, проф. д-р Огняна Стоичкова

Проект
03.11.10, 59 kb

 

9 - Изследване на позиционирането на банките чрез разкриване на възприятията и предпочитанията на
потребителите им

Ръководител: ас. Станимир Андонов

Проект
09.05.13, 1 867 kb

 

10 - Изучаване на математика с нови средства за комуникация

Ръководител: проф. дпн Сава Гроздев

Проект
16.11.12, 68 kb

 
11 - Света гора
Проект
09.05.13, 202 kb

 
12 - Повишаване адаптивността на заети лица чрез професионално обучение "Застрахователен посредник"
Проект
09.05.13, 167 kb

 

13 - СТИМУЛИРАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ (FINANCIAL LITERACY STIMULATION – FINALIST)

www.finalist-project.eu

 

Проект
09.05.13, 167 kb

 

14 - Създаване на модерен център за дистанционно обучение във ВУЗФ, включващ специализиран софтуер, система за видео конферентно преподаване и електронна библиотека, № BG051PO001-4.3.04-0013

http://projectdl.vuzf.bg

Проект
09.05.13, 192 kb

 

15 - Усъвършенстване на системата за управление на качеството на ВУЗФ и повишаване на качеството на предлаганите услуги, чрез подобряване и оптимизиране на работните процеси, № BG051PO001-3.1.08-0022

http://projectqa.vuzf.bg

Проект
09.05.13, 183 kb

 

16 - Повишаване на квалификацията на преподавателите във ВУЗФ и създаване на система за кариерното им израстване, № BG051PO001-3.1.09-0023

http://projectq.vuzf.bg/

Проект
15.07.13, 174 kb

 

17 - Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите, № BG051PO001-3.3.06-0053

http://projectqs.vuzf.bg/

Проект
25.10.13, 179 kb

 

18 - Подобряване на знанията и уменията на администрацията в областта на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, № BG04-04-05-13-09

http://veiproject.vuzf.bg/

Проект
27.05.16, 302 kb

 
Разработка от Калипърс