За ВУЗФ

Учебници и учебни помагала

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Теория на стратегическото управление
Теория на стратегическото управление
Теория на стратегическото управление

Красимир Тодоров

Този труд представлява пълно и задълбочено изследване на цялостния стратегически процес на вземане на решения. В седем обширни по аргументацията си глави учебникът очертава основни стратегически концепции, спорни въпроси и модели. Налице е подчертан афинитет към нови аспекти на стратегическата теория. Представен е в исторически план и конкретният пример на компанията "Инчкейп", който допълва и прояснява теоретичните постановки.

Разработката представлява детайлно описание на процесите на стратегически мениджмънт – това е от полза не само за изучаващите тази тематика в академичните програми, но и за напреднали в професионално отношение опитни бизнес мениджъри.


 
Актюерски методи
Актюерски методи
Актюерски методи

Доц. д-р Никола Чолаков

 

Произходът на понятието актюер се крие в далечното минало. Съществуват следи още от времето на Римската република във връзка с актовете на Сената. В късната Римска империя и Византия актюер е бил човек, занимаващ се със снабдяването и счетоводството на армията, а по-късно тази дума се открива и като титла за известните лекари, близки до императора. През Средните векове актюерът се среща в смисъла на регистратор, секретар, деловодител, архивар. Съвременното разбиране за актюер се заражда най-вече с развитието на животозастраховането.

Книгата би била полезна не само за студенти в бакалавърска и магистърска степен, но и за всички желаещи да задълбочат познанията си в актюерската наука, особено за специалистите от застрахователната практика.


 
Организация и финансиране на здравната система
Организация и финансиране на здравната система
Организация и финансиране на здравната система

Доц. д-р Григор Димитров

С този труд авторът си поставя за цел да представи аргументирано основните проблеми в областта на организацията, управлението и финансирането на здравната система в България. Обща е констатацията, че здравеопазването се намира в критично състояние. Системата не работи ефективно, липсва дългосрочна и последователна държавна политика, която да осигури ново отношение към здравето на хората. Задълбочаващите се демографски процеси правят проблема още по-остър.

Намерението на това издание е да бъдат анализирани причините, довели до съществуващите деформации, да се идентифицират проблемните зони и логично да се изведат съответните изводи и заключения. Предложените идеи за реформиране на системата на здравеопазване имат за цел да бъде подпомогнато доброто здраве на българския гражданин – той да стане по-жизнеспособен, удовлетворен и мотивиран.


 
Законът и контролът нямат цвят
Законът и контролът нямат цвят
Законът и контролът нямат цвят

Доц. д-р Георги Николов

След началото на демократичните промени авторът на настоящият сборник е давал стотици интервюта за печатни издания. Част от тях са включени в настоящото издание в хронологичен порядък, като са направени някои редакторски подобрения. От поместените в книгата интервюта могат да се направят определени изводи и оценки за  бюджетната дисциплина и управлението на публичните средства, както и за други дейности и процеси в страната след 1990 година.


 
Menioring (process, guidelines and programs)
Menioring (process, guidelines and programs)
Menioring (process, guidelines and programs)

Даниела Илиева-Колева

 

Менторството е познато от векове като форма на обучение, личностно развитие, социална отговорност и уважение между поколенията. В съвременния свят менторството придобива ново значение и се развива, предоставяйки и на организационно, и на индивидуално ниво възможност за стремеж към превъзходство и конкурентно предимство.

Менторският процес се превръща в значим елемент в трансфера на знания между поколенията, важен стимул за концепцията учене през целия живот, както и съществена част от изграждането на връзка между бизнес средата и университета.  В настоящото издание са представени различни видове менторство в зависимост от типа подход – индивидуален или групов, както и в зависимост от контекстуалната рамка на процеса. Разгледани са дефинициите и ролите, специфични за ментор и наставляван. Анализират се предимствата на менторството и по-специфично – конкретните ползи за участниците в процеса – ментор и наставляван.


 
предишна страница страница1от 10следващ

 

Всичките тези издания на Висшето училище по застраховане и финанси могат да се намерят в книжарницата на ВУЗФ.

Разработка от Калипърс