За ВУЗФ

Учебници и учебни помагала

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Актюерски методи
Актюерски методи
Актюерски методи

Доц. д-р Никола Чолаков

 

Произходът на понятието актюер се крие в далечното минало. Съществуват следи още от времето на Римската република във връзка с актовете на Сената. В късната Римска империя и Византия актюер е бил човек, занимаващ се със снабдяването и счетоводството на армията, а по-късно тази дума се открива и като титла за известните лекари, близки до императора. През Средните векове актюерът се среща в смисъла на регистратор, секретар, деловодител, архивар. Съвременното разбиране за актюер се заражда най-вече с развитието на животозастраховането.

Книгата би била полезна не само за студенти в бакалавърска и магистърска степен, но и за всички желаещи да задълбочат познанията си в актюерската наука, особено за специалистите от застрахователната практика.


 
Рискова диагностика и оценка на корпоративните клиенти в общото застраховане
Рискова диагностика и оценка на корпоративните клиенти в общото застраховане
Рискова диагностика и оценка на корпоративните клиенти в общото застраховане

Радослав Габровски

Идеята и целта на монографията на проф. д-р Радослав Габровски е да се привлече вниманието на специалистите от застрахователната практика върху някои теоретични постановки, както и върху сравнително лесно приложими практически подходи за по-рационален и ефикасен застрахователен риск мениджмънт в застрахователното дружество. Стремежът на автора е да бъде разработен и представен специализиран застрахователен структурен подход при осъществяване на рисковата диагностика и оценка на корпоративната клиентела в общото застраховане. Налага се изводът, че, подобно на банките, застрахователите - като особен тип кредитори - също следва да предприемат адекватни действия за чувствително намаляване на ефектите от този своеобразен "кредитен риск".


 
Вътрешен контрол на застрахователното дружество
Вътрешен контрол на застрахователното дружество
Вътрешен контрол на застрахователното дружество

Жельо Христозов

Обект на това изследване е вътрешният контрол на застрахователното дружество, конкретните проверки, извършвани от специализираната служба за вътрешен контрол на различни дейности в застрахователното дружество - аквизиционна, ликвидационна, счетоводна, презастрахователна, информационна и др. Вътрешният контрол е не само съвкупност от правила, процедури, указания и наръчници, а и интензивна комуникация между ръководството и служителите.


 
Миграционно и бежанско право
Миграционно и бежанско право
Миграционно и бежанско право

проф. д-р Веселин Цанков, д-р Надежда Христова

Силите, които пораждат движенията на населението, са над административния капацитет на която и да било държава. Ето защо в институциите на ООН, на Съвета на Европа, на Европейския съюз, както и в други междуправителствени организации, миграционните и бежански въпроси и проблемите, свързани с тях, привличат вниманието и стават важен елемент от междудържавните отношения. Превръщането на българските граници във външни граници на ЕС увеличи миграцинната вълна и постави за решаване въпроси, които до неотдавна не бяха актуални.


 
Климатичните промени и екологичният риск в дейността на финансовите институции
Климатичните промени и екологичният риск в дейността на финансовите институции
Климатичните промени и екологичният риск в дейността на финансовите институции

Виржиния Желязкова

Икономическата среда се изменя непрестанно, променяйки условията, които бизнесът трябва да отчита, ако иска да бъде успешен. Промените в климата, замърсяването на въздуха, водите и почвите и всички екологични проблеми, следствие от тях, имат пряко икономическо отражение. Финансовите институции трябва да обръщат внимание на климатичните и екологичните проблеми като част от средата, в която оперират, ако искат да отговарят на променящите се нужди на потребителите.


 
предишна страница страница1от 8следващ

 

Всичките тези издания на Висшето училище по застраховане и финанси могат да се намерят в книжарницата на ВУЗФ.

Разработка от Калипърс