За ВУЗФ

Учебници и учебни помагала

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
ПОВЕДЕНЧЕСКА ИКОНОМИКА
ПОВЕДЕНЧЕСКА ИКОНОМИКА
ПОВЕДЕНЧЕСКА ИКОНОМИКА

доц. д-р Юлия Добрева

Това е първият български учебник по поведенческа икономика, който има за цел да запознае студентите икономисти, както и по-широк кръг читатели, с основните понятия, модели и подходи, които формират тази нова и модерна наука.

Защо някои хора предпочитат да обядват на крак с хот-дог, а други – в скъп ресторант; защо едни работят и спестяват за пенсия, а други избират да са домакини и да се занимават с благотворителност и т.н. Поведенческата икономика помага да се отговори на въпроса защо хората правят едни или други, добри или лоши избори и същевременно как биха могли да бъдат подпомогнати или насочвани да правят само добри избори.

В стандартния икономикс се използва унифициран модел, който помага за изучаване на икономическото поведение на хората и последиците от него. С негова помощ могат да се очертаят кривите на търсене и предлагане, да се даде решение за равновесна цена и количество и да се съставят механизми за увеличаване на производствената ефективност  и социалното благоденствие. Поведенческата икономика работи конструктивно със стандартния икономически модел, като, на основата на психологията и други социални науки, е насочена към по-задълбочено разбиране  на причините за различните поведения на хората, както и към търсене на начини за тяхното подобряване.


 
ОПЕРАТИВНА И ПРОИЗВОДСТВЕНА СТРАТЕГИЯ ЗА БИЗНЕСА
ОПЕРАТИВНА И ПРОИЗВОДСТВЕНА СТРАТЕГИЯ ЗА БИЗНЕСА
ОПЕРАТИВНА И ПРОИЗВОДСТВЕНА СТРАТЕГИЯ ЗА БИЗНЕСА

Красимир Тодоров

Монографията изследва оперативния мениджмънт през призмата на  оперативната и производствената стратегия на всяка организация. Изтъква се стратегическата роля на операциите в процеса на изграждането на стратегията. Дефинира се мястото на на оперативната стратегия в общата стратегическа йерархия. Отправя се ясно послание към бизнеса за опасността от пренебрегване значението на оперативната стратегия в цялостния стратегически процес, което би могло да доведе до липса  на конкурентно предимство на съответната организация. Изтъква се обстоятелството, че въпреки че се намира на най-ниското ниво в стратегическата пирамида, по важност ролята на оперативната стратегия не следва да отстъпва на тази на корпоративната и на бизнес стратегията.


 
РИСКОВЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ РЕФОРМИРАНЕ НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА
РИСКОВЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ РЕФОРМИРАНЕ НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА
РИСКОВЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ РЕФОРМИРАНЕ НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА

доц. д-р Григор Димитров

Авторът прави анализ на рисковете, свързани с реформирането на здравната и здравноосигурителната система в България. Здравеопазването ни се намира в критично състояние, системата не работи ефективно. Наред с това липсва държавна политика, която да осигурява ново отношение към здравето на хората, както и да мотивира поведение, насочено към високо качество на живот. В обществото ни има консенсус за необходимостта от провеждане на  радикална реформа на съществуващата система на здравеопазване и на здравно осигуряване.

Изследователската задача, която си поставя монографията, е да се анализират и  систематизират, на базата на актуална и достоверна информация, потенциалните рискове, оказващи влияние върху поведението на здравната система. Авторът отстоява позицията, че самоцелното увеличение на средствата в здравната система не само няма да подобри, но и ще задълбочи несъвършенствата и негативните ефекти в една нереформирана система.


 
КОРПОРАТИВНА УСТОЙЧИВОСТ И ОТГОВОРНОСТ (CSR)
КОРПОРАТИВНА УСТОЙЧИВОСТ И ОТГОВОРНОСТ (CSR)
КОРПОРАТИВНА УСТОЙЧИВОСТ И ОТГОВОРНОСТ (CSR)

Марина Стефанова

През индустриалния ХІХ век влиянието на бизнеса върху обществото и околната среда придобива ново измерение. Нерегламентираният бизнес процъфтява и предприемачите в Европа и САЩ печелят огромни богатства. Наистина, новите технологии водят до повишаване на жизнения стандарт – но само малцина филантропи измежду индустриалците се тревожат за благополучието на своите служители, обществото като цяло и околната среда.

В началото на ХХ век се стига до открито противопоставяне между мощните корпорации и новосформираните трудови (професионални) съюзи. Правителствата са принудени да търсят по-голяма отговорност от страна на бизнеса по отношение на благоденствието на хората и опазването на природната среда, като въвеждат антитръстово законодателство. Идеята за социалната отговорност на компаниите придобива ново значение. Появява се стремеж към устойчива екологична и икономическа стабилност.

Учебникът представя теоретичните основи и съвременните направления на корпоративната устойчивост и отговорност,  като проследява и процеса на нейното внедряване в различните обществени  сфери.


 
Теория на стратегическото управление
Теория на стратегическото управление
Теория на стратегическото управление

Красимир Тодоров

Този труд представлява пълно и задълбочено изследване на цялостния стратегически процес на вземане на решения. В седем обширни по аргументацията си глави учебникът очертава основни стратегически концепции, спорни въпроси и модели. Налице е подчертан афинитет към нови аспекти на стратегическата теория. Представен е в исторически план и конкретният пример на компанията "Инчкейп", който допълва и прояснява теоретичните постановки.

Разработката представлява детайлно описание на процесите на стратегически мениджмънт – това е от полза не само за изучаващите тази тематика в академичните програми, но и за напреднали в професионално отношение опитни бизнес мениджъри.


 
предишна страница страница1от 11следващ

 

Всичките тези издания на Висшето училище по застраховане и финанси могат да се намерят в книжарницата на ВУЗФ.

Разработка от Калипърс