За ВУЗФ

Английски език

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Възможности за безплатно обучение по английски език по ОП "Развитие на човешките ресурси", чрез ваучерната програма


Всички, които работят на трудов договор, могат да се възползват от ваучерната програма на Агенцията по заетостта. Ваучерът ви дава възможност да учите английски език безплатно.

Обучението се провежда в три нива съгласно европейската езикова рамка, като входящото ниво се определя с тест.

Общата продължителност на обучението е 300 учебни часа (100 учебни часа/ ниво).

Схемата е отворена за кандидатстване за наети по трудово правоотношение и самонаети лица без значение от сферата им на дейност.
При одобрение на вашето заявление, ще ви бъдат предоставени поименни ваучери за включване в курсовете по английски език.

Какво да направите:

Трябва да попълните заявление по образец в Дирекция „Бюро по труда” по местоживеене или в Дирекция „Бюро по труда” по месторабота.  Заявлението трябва да бъде придружено от следните документи:

• копие от лична карта;
• копие на диплома за завършено образование;
• удостоверение/свидетелство за преминат курс за придобиване на професионална квалификация (ако има такъв).

След като получите ваучера, трябва да го представите в  Центъра за продължаващо и професионално обучение (ЦППО) към ВУЗФ за започване на обучението.

За допълнителна информация:

ЦППО към ВУЗФ, ул. "Гусла" № 1, София 1618
стая № 407
тел.: 02/4015820
моб.: 0888 415144
e-mail: mkamenov@vuzf.bg

Разработка от Калипърс