За ВУЗФ

Допълнителна квалификация

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 

Какво означава „допълнителна квалификация”?

Факт е, че съвременните мениджъри трябва да са квалифицирани и да притежават знания в множество области на икономическата наука. Заемането на различни постове в държавния и частния сектор изисква притежаването на такава допълнителна квалификация. Например, за позицията „търговски директор”, често предприятията изискват, освен дипломата за висше образование, също и документ за придобита професионална (допълнителна) квалификация по професията „маркетолог” или „икономист мениджър”.

Допълнителната квалификация е професионална квалификация, различна от тази, която ще придобиете по време на обучението си в бакалавърската или магистърската степен на обучение, т.е. тя ви дава възможност успоредно с квалификацията, която ще получите по избраната от вас специалност по време на обучението ви в бакалавърска или магистърска програма, да получите квалификация и в друга специалност.

За да бъде тази квалификация измерима и съпоставима, тя е обект на контрол от специална държавна Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), която отговаря квалификациите да съответстват на изготвения от държавата „Списък на професиите за професионално образование и обучение”.

Центърът за продължаващо и професионално обучение (ЦППО) към ВУЗФ е лицензиран от НАПОО да провежда обучение по 20 професии с 24 специалности.

Разработка от Калипърс